Dragon

Dragon

Creator: Yuri Shumakov
1 sheet - 1998

Dino-Baby

Dino-Baby

Creator: Katrin Shumakov
1 sheet - 1997

Butterfly

Butterfly

Creator: Yuri Shumakov
1 sheet - 1996

Dragon fly

Dragon fly

Creator: Katrin Shumakov
2 sheets - 1996

Dove

Dove

Creator: Yuri Shumakov
1 sheet - 1995

Snail

Snail

Creator: Katrin&Yuri Shumakov
1 sheet - 1995